Žákovský parlament

ČLENOVÉ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

VI. ASofie Ondrová, Tobiáš Mareš
VII. AVendula Danielová, Šarlota KOlářová
VII. BJan Sysel, Viktorie Saparová
VIII. A
Matyáš Dudek, Tomáš Zdráhal
VIII. BLeontýna Jořenková, Eliška Mikulíková
IX. A
Štěpán Štencl, Zuzana Šnévajsová
IX. B
Daniel Faltýnek, Milan Kvasnička

Žákovský parlament vyhlásil fotografickou soutěž na téma: Jaro. Soutěže se zúčastnilo 10 žáků 4. – 8. ročníku, kteří zaslali celkem 16 fotografií. Všechny byly krásné a moc si jich vážíme. Rozhodování jako vždy nebylo vůbec jednoduché. První příčky obsadili:
1. místo – Jindřiška Gédošová, Šarlota Kolářová
2. místo – Nella Rostová
3. místo – Fabián Mareš
Každý soutěžící získal sladkou odměnu, vítězové navíc diplom na památku.
Fotografie budou vystaveny ve školní jídelně.
Hlavní organizátorky soutěže: Vendula Danielová, Šarlota Kolářová

Všem děkujeme za spolupráci!
Jitka Gédošová
Koordinátorka ŽP


Žákovský parlament vyhlásil výtvarnou soutěž na téma: Západ slunce, které se zúčastnilo 63 žáků naší školy. Všechny práce byly krásné a moc si vážíme Vašeho času a energie, které jste do nich vložili. Rozhodování nebylo vůbec jednoduché. 
Žáci soutěžili ve 3 kategoriích: 
1. kategorie - 1. - 3. ročník (25 žáků)

1. místo – Anna Pechalová 

2. místo. – Eliana Marešová

3. místo – Apolonie Adamová 
2. kategorie - 4. - 5. ročník (33 žáků)

1. místo – Karolína Horáková, Karolína Odstrčilová

2. místo. – Nikol Beranová

3. místo – Eliška Pyšná 
3. kategorie - 6. - 9. ročník (5 žáků)

1. místo - Zita Vláčilová, Petra Ruprechtová

2. místo. – Kristýna Krbcová 

- 3. místo – Matyáš Krumnikl 
Každý soutěžící získal sladkou odměnu, vítězové navíc diplom na památku. Výtvarná díla budou vystavena ve školní jídelně.

Hlavní organizátor soutěže: Zuzana Šnévajsová
Všem děkujeme za spolupráci!Jitka GédošováKoordinátorka ŽP


Žákovský parlament vyhlásil fotografickou soutěž na téma - Podzim. Zapojilo se 15 žáků a celkem poslali 28 fotografií. Bylo velmi těžké rozhodovat o vítězích, všechny fotografie byly moc krásné. Zástupci žákovského parlamentu s pomocí pana učitele Kunerta hlasovali a na stupních vítězů se umístili:

1. místo: Julie Mlčochová, Jan Šafář
2. místo: Emily Polášková
3. místo: Dorota Chabičovská

Všechny fotografie jsou vystaveny ve video - učebně IVOŠ na staré budově. Všichni fotografové byli sladce odměněni.
Děkujeme za zapojení do naší soutěže a těšíme se na další společné akce.
Jitka Gédošová
Koordinátorka ŽP


Činnost zahájil volbou zástupců tříd v listopadu 2012. Je tvořen zástupci tříd /5.-9.ročník/. Každá třída má v parlamentu dva své zástupce (dívku a chlapce), kteří ji reprezentují a zastupují na každém zasedání parlamentu. Během jednání se projednávají různé problémy týkající se celé školy nebo jednotlivých tříd. Žáci zde mají možnost vyslovit své požadavky a zapojit se tak aktivně do provozu školy. Dále se zde zástupci tříd dovídají aktuální informace týkající se chodu školy.
Jednání parlamentu jsou podle potřeby nejméně však jednou za dva měsíce. Během třídnických hodin, členové parlamentu seznamují s jednáním ostatní žáky ve třídě.


E-mail žákovského parlamentu: zslostice.zp@seznam.cz

- zde můžete psát návrhy, připomínky, informaceCÍL ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

 •     Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 •     Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 •     Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili svoje povinnosti
 •     Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s jinými lidmi
 •     Vytvářet u žáků potřebu projevovat city ve svém chování, jednání a v prožívání životních situací
 •     Pokusit se o větší a výraznější komunikaci žáků s vedením školy i učiteli
 •     Vést žáky k aktivnímu přístupu při dění ve škole
 •     Učit se spolurozhodovat o průběhu pořádaných akcí
 •     Všímat si, snažit se předcházet, upozorňovat, případně pomáhat při odstranění projevů šikany
 •     Podporovat zdravý způsob života bez drog a návykových látek
 •     Pěstovat pěkné vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt
 •     Upevňovat zodpovědnost za své chování a jednání
 •     Udržovat a podílet se na vytváření estetického prostředí ve škole
 •     Dodržovat pravidla bezpečnosti ve škole i mimo ni
 •     Rozvíjet talent žáků
 •     Naučit se šetrně zacházet s majetkem školy, vážit si pěkného prostředí ve škole i jejím okolí


 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

 •     Zvolení zástupci prezentují názory celé třídy
 •     Pravidelně se účastní jednání parlamentu, kde projednávají společné problémy nebo návrhy svých tříd
 •     Žáci se účastní života školy a školních akcí
 •     Mohou přijít s vlastními návrhy a nápady
 •     Předkládají vedení školy své připomínky a návrhy, mohou navrhnout řešení některých problémů
 •     Žáci podněcují spolupráci mezi třídami a snaží se do svých projektů zapojit všechny spolužáky


STANOVY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

 •     Každá třída si volí dva zástupce na funkční období jednoho školního roku
 •     Zvolený člen je povinen se pravidelně účastnit všech řádných i mimořádných jednání
 •     V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni
 •     Všichni členové mají rovnoprávné postavení, přítomní dospělí hlasovací právo nemají
 •     K přijetí návrhů je třeba nadpoloviční většiny
 •     Rozhodnutí žákovského parlamentu jsou pro všechny žáky závazná
 •     Žákovský parlament se podílí na řešení problémů školy
 •     Žáci, učitelé a veřejnost jsou informováni, na nástěnce a na webových stránkách školy
 •     Jednání žákovského parlamentu se účastní výchovný poradce nebo určený pedagog
Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 308, 344, 348