Výzva č. 02_20_080 Šablony III


název projektu: ZŠ Loštice 80

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní

rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových

aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.


Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

Aktivity

 

Kód jednotky: MŠMT_3.II/1                  

Jednotka: Práce školního asistenta ve škole

 

Číslo aktivity: 3.II/10                               

Název aktivity: Klub pro žáky ZŠ

 

Kód jednotky: MŠMT_3.II/10                

Jednotka: Ucelený proces zřízení, vybavení a realizace klubu

 

Číslo aktivity: 3.II/11              

Název aktivity: Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Kód jednotky: MŠMT_3.II/11                

Jednotka: Ucelený blok doučování

 

Číslo aktivity: 3.II/12                               

Název aktivity: Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

 

Kód jednotky: MŠMT_3.II/12                

Jednotka: Realizovaný projektový den

 

Číslo aktivity: 3.II/6

Název aktivity: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení

 

Kód jednotky: MŠMT_3.II/6   

Jednotka: Dva absolventi uceleného bloku vzájemného vzdělávání

 

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 20_080/0020571-01


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 07. 05. 2021 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 651 424,00 Kč příjemci Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace.