Školská rada

Složení školské rady při Základní škole Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace:


 •     Ferdinand Salamon - předseda školské rady
 •     František Šilberský - místopředseda školské rady
 •     Mgr. Helena Koppová
 •    Vendula Kučmínová
 •     Mgr. Pavel Kuba
 •   Rostislav Faltýnek

Internetová stránka školy: www.zslostice.eu
Přímý kontakt na školskou radu : skolskarada.lostice@seznam.cz


Výsledky voleb do Školské rady Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace
Hlasování proběhlo elektronicky přes Žákovskou knížku ve dnech 17. 5. 2024 – 7. 6. 2024. Volili se pouze 2 kandidáti z řad zákonných zástupců, kteří o práci ve školské radě projevili zájem. Každý hlasující mohl zvolit jen jednoho nebo oba kandidáty na volebním lístku. Volební účast byla přibližně 60 %. Paní Vendula Kučmínová získala 96 platných hlasů, pan Ctirad Ovčačík 113 platných hlasů. Do školské rady jako zástupci nezletilých žáků byli zvoleni paní Vendula Kučmínová a pan Ctirad Ovčačík.
Funkční období členů školské rady je tři roky.


Ve školním roce 2023/2024 pracovala školská rada ve stejném složení. Řídila se plánem práce, který byl schválen na schůzi dne 30. 8. 2023. Na této schůzi školská rada projednala a schválila tyto body:
- plán práce školské rady na školní rok 2023/2024
- výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022/2023
- školní řád pro školní rok 2023/2024
- pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na Základní škole Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2023/2024

Na druhé schůzi konané dne 3. 4. 2024 projednala a schválila školská rada výsledky Veřejnosprávní kontroly školy a změnu ve školním řádu. Vzala na vědomí rozhodnutí RM Loštice o nevyhlašování konkurzu na ředitele školy a ukončení tříletého volebního období školské rady. Dále byly projednávány koncepční záměry školy na další období. Veškeré projednávané body byly bez připomínek.

Vypracoval František Šilberský, dne 4. 4. 2024


Ve školním roce 2022/2023 pracovala školská rada ve stejném složení. Řídila se plánem práce, který byl schválen na chůzi dne 15. 9. 2022. Na této schůzi školská rada projednala a schválila tyto body:

 • plán práce školské rady na školní rok 2022/2023
 • výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2021/2022
 • školní řád pro školní rok 2022/2023
 • pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na Základní škole Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2022/2023

Dále vzala na vědomí bez připomínek platné znění ŠVP a přípravu na jeho revizi a návrh rozpočtu na rok 2023.

Na druhé schůzi konané dne 11. 4. 2023 projednala školská rada výsledky Veřejnosprávní kontroly školy a kontroly KHS ve školní jídelně. Vzala na vědomí probíhající revizi ŠVP  a jeho následného uskutečňování. Dále byly projednávány koncepční záměry školy na další období. Veškeré projednávané body byly bez připomínek.

Vypracoval František Šilberský, dne 11. 4. 2023


Výsledky voleb dvou zástupců z řad zákonných zástupců žáků do rady školy konané ve dnech 27. 5. 2021 – 4. 6. 2021

Celkově bylo rozdáno 241 volebních lístků zákonným zástupcům žáků prostřednictvím třídních učitelů a žáků. Do 4. 6. 2021 se vrátilo 208 volebních lístků. Platných bylo 204, 4 volební lístky byly neplatné. Celková volební účast byla velmi vysoka - 86 %. Paní Vendula Kučmínová získala 69 platných hlasů, pan Ferdinand Salamon 132 platných hlasů a paní Marcela Tillová 65 platných hlasů. Do školské rady jako zástupci nezletilých žáků byli zvoleni pan Ferdinand Salamon a paní Vendula Kučmínová.

Funkční období členů školské rady je tři roky.


 Ve školním roce 2020/2021 pracovala školská rada ve stejném složení. Sešla se dne  9. 9. 2020 a schválila tyto body:

 • plán práce školské rady na školní rok 2020/2021
 • výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020
 • aktualizaci školního řádu
 • pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na Základní škole Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2020/2021
 • inspekční zpráva ČŠI

 Dále vzala na vědomí bez připomínek změny ve ŠVP a seznámila se s realizací projektu bezbariérového přístupu do školy spojeného s obnovou a vybavením učeben fyziky, chemie, jazykové učebny, kabinetů, cvičné kuchyňky a školních dílen. Na závěr se řešily dotazy       na realizaci výuky během pandemie Covid-19. I v tomto bodě souhlasila Školská rada s postupem školy při řešení této situace a s přípravou na nový školní rok.

 Vzhledem k epidemiologické situaci jsme přesunuli veškeré hlasování do korespondenční podoby. Proto ke dni 25. 1. 2021 hlasovali členové rady o změnách ve školním řádu, které se týkaly distanční výuky (Školní řád 02/2021). Jednalo se o dokument, který poskytuje žákům, zákonným zástupcům a pedagogům přehled o právech a povinnostech povinné školní docházky i během distanční výuky. K danému datu souhlasilo se změnami 5 členů školské rady, jeden se nepřihlásil. Od 1. 2. 2021 vstupují změny ve školním  řádě v platnost.

Na pedagogické radě konané dne 15. 11. 2017 byli Mgr. Pavel Kuba a František Šilberský zvoleni za členy školské rady z řad pedagogických pracovníků, dne 13. 12. 2017 byli jmenováni na schůzi zastupitelstva města Loštice  Mgr. Helena Koppová a Ing, Jiří Klein za členy školské rady za zřizovatele školy a dne 19. 1. 2018 byli zvoleni paní Marta Mazalová a pan Ferdinand Salamon jako zástupci zákonných zástupců žáků do školské rady na období 3 let.


Ve školním roce 2019/2020 se školská rada sešla 11. 9. 2019. Projednala a schválila tyto body:

 •   plán práce školské rady na školní rok 2019/2020
 •    výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019
 •   aktualizovaný školní řád Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvkové organizace   
 •   pravidla pro hodnocení výsledků žáků na školní rok 2019/2020
 •   projednala návrh rozpočtu na rok 2020 a nenavrhla žádná opatření ke zlepšení hospodářství
 •  střednědobý návrh rozpočtu Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvkováorganizace na rok 2021 a 2022
 • kontrolní zprávy školy (veřejnosprávní kontrola)


 Během schůzek se také školská rada vyjadřovala k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, k zapojení školy do různých projektů a k zpracovávání koncepčních záměrů rozvoje školy.

Také se řešily připomínky rodičů na třídních schůzkách k činnosti školy.


 Ve školním roce 2017/2018 se školská rada sešla 2x (31. 8. 2017 a 15. 3. 2018).              

Projednala a schválila tyto body:
- plán práce školské rady na školní rok 2017/2018
- výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017
- aktualizovaný školní řád Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvkové organizace a aktualizaci školního řádu ŠD   
- pravidla pro hodnocení výsledků žáků na školní rok 2017/2018
- návrh rozpočtu Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace bez návrhu opatření        
- p. Ferdinanda Salamona předsedou školské rady a p. Františka Šilberského místopředsedou školské rady
- p. Ferdinanda Salamona jako zástupce školské rady do výběrové komise na volbu ředitele školy

Během schůzek se také školská rada vyjadřovala k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, k zapojení školy do různých projektů a k zpracovávání koncepčních záměrů rozvoje školy.
Také se řešily připomínky rodičů na třídních schůzkách k činnosti školy.