Školská rada

Složení školské rady při Základní škole Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace:

 •     Ferdinand Salamon - předseda
 •     František Šilberský - zástupce předsedy
 •     Mgr. Helena Koppová
 •    Vendula Kučmínová
 •     Mgr. Pavel Kuba
 •     Jiří Klein

Internetová stránka školy: www.zslostice.eu
Přímý kontakt na školskou radu : skolskarada.lostice@seznam.cz


Ve školním roce 2022/2023 pracovala školská rada ve stejném složení. Řídila se plánem práce, který byl schválen na chůzi dne 15. 9. 2022. Na této schůzi školská rada projednala a schválila tyto body:

 • plán práce školské rady na školní rok 2022/2023
 • výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2021/2022
 • školní řád pro školní rok 2022/2023
 • pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na Základní škole Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2022/2023

Dále vzala na vědomí bez připomínek platné znění ŠVP a přípravu na jeho revizi a návrh rozpočtu na rok 2023.

Na druhé schůzi konané dne 11. 4. 2023 projednala školská rada výsledky Veřejnosprávní kontroly školy a kontroly KHS ve školní jídelně. Vzala na vědomí probíhající revizi ŠVP  a jeho následného uskutečňování. Dále byly projednávány koncepční záměry školy na další období. Veškeré projednávané body byly bez připomínek.

Vypracoval František Šilberský, dne 11. 4. 2023


Výsledky voleb dvou zástupců z řad zákonných zástupců žáků do rady školy konané ve dnech 27. 5. 2021 – 4. 6. 2021

Celkově bylo rozdáno 241 volebních lístků zákonným zástupcům žáků prostřednictvím třídních učitelů a žáků. Do 4. 6. 2021 se vrátilo 208 volebních lístků. Platných bylo 204, 4 volební lístky byly neplatné. Celková volební účast byla velmi vysoka - 86 %. Paní Vendula Kučmínová získala 69 platných hlasů, pan Ferdinand Salamon 132 platných hlasů a paní Marcela Tillová 65 platných hlasů. Do školské rady jako zástupci nezletilých žáků byli zvoleni pan Ferdinand Salamon a paní Vendula Kučmínová.

Funkční období členů školské rady je tři roky.


 Ve školním roce 2020/2021 pracovala školská rada ve stejném složení. Sešla se dne  9. 9. 2020 a schválila tyto body:

 • plán práce školské rady na školní rok 2020/2021
 • výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020
 • aktualizaci školního řádu
 • pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na Základní škole Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2020/2021
 • inspekční zpráva ČŠI

 Dále vzala na vědomí bez připomínek změny ve ŠVP a seznámila se s realizací projektu bezbariérového přístupu do školy spojeného s obnovou a vybavením učeben fyziky, chemie, jazykové učebny, kabinetů, cvičné kuchyňky a školních dílen. Na závěr se řešily dotazy       na realizaci výuky během pandemie Covid-19. I v tomto bodě souhlasila Školská rada s postupem školy při řešení této situace a s přípravou na nový školní rok.

 Vzhledem k epidemiologické situaci jsme přesunuli veškeré hlasování do korespondenční podoby. Proto ke dni 25. 1. 2021 hlasovali členové rady o změnách ve školním řádu, které se týkaly distanční výuky (Školní řád 02/2021). Jednalo se o dokument, který poskytuje žákům, zákonným zástupcům a pedagogům přehled o právech a povinnostech povinné školní docházky i během distanční výuky. K danému datu souhlasilo se změnami 5 členů školské rady, jeden se nepřihlásil. Od 1. 2. 2021 vstupují změny ve školním  řádě v platnost.

Na pedagogické radě konané dne 15. 11. 2017 byli Mgr. Pavel Kuba a František Šilberský zvoleni za členy školské rady z řad pedagogických pracovníků, dne 13. 12. 2017 byli jmenováni na schůzi zastupitelstva města Loštice  Mgr. Helena Koppová a Ing, Jiří Klein za členy školské rady za zřizovatele školy a dne 19. 1. 2018 byli zvoleni paní Marta Mazalová a pan Ferdinand Salamon jako zástupci zákonných zástupců žáků do školské rady na období 3 let.


Ve školním roce 2019/2020 se školská rada sešla 11. 9. 2019. Projednala a schválila tyto body:

 •   plán práce školské rady na školní rok 2019/2020
 •    výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019
 •   aktualizovaný školní řád Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvkové organizace   
 •   pravidla pro hodnocení výsledků žáků na školní rok 2019/2020
 •   projednala návrh rozpočtu na rok 2020 a nenavrhla žádná opatření ke zlepšení hospodářství
 •  střednědobý návrh rozpočtu Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvkováorganizace na rok 2021 a 2022
 • kontrolní zprávy školy (veřejnosprávní kontrola)


 Během schůzek se také školská rada vyjadřovala k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, k zapojení školy do různých projektů a k zpracovávání koncepčních záměrů rozvoje školy.

Také se řešily připomínky rodičů na třídních schůzkách k činnosti školy.


 Ve školním roce 2017/2018 se školská rada sešla 2x (31. 8. 2017 a 15. 3. 2018).              

Projednala a schválila tyto body:
- plán práce školské rady na školní rok 2017/2018
- výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017
- aktualizovaný školní řád Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvkové organizace a aktualizaci školního řádu ŠD   
- pravidla pro hodnocení výsledků žáků na školní rok 2017/2018
- návrh rozpočtu Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace bez návrhu opatření        
- p. Ferdinanda Salamona předsedou školské rady a p. Františka Šilberského místopředsedou školské rady
- p. Ferdinanda Salamona jako zástupce školské rady do výběrové komise na volbu ředitele školy

Během schůzek se také školská rada vyjadřovala k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, k zapojení školy do různých projektů a k zpracovávání koncepčních záměrů rozvoje školy.
Také se řešily připomínky rodičů na třídních schůzkách k činnosti školy.