Výzva č. 02_18_063 - Šablony II: ZŠ, ŠD Loštice 63

Cíle výzvy Šablony II

 • Podpora společného vzdělávání
 • Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)
 • Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
 • Podpora nových metod ve výuce
 • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
 • Výuka cizích jazyků metodou CLIL
 • Rozvoj dovedností v ICT
 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)
 • Spolupráce s rodiči a veřejností
 • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky


Jaké aktivity jsou podporovány na ZŠ Loštice?

 • Šablony na personální podporu: školní asistent
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
 • Zájmové kluby

 
ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 18_063/0012492-01
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 05. 03. 2019 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši  1 270 268,00 Kč příjemci Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace