Historie školy

Položení základního kamene a budování školy
Začal nejkrásnější měsíc v roce - máj. V loštických zahradách rozkvetly šeříky, vzduch voněl novým jarem. A nejen jím! Byl prosycen slavnostní náladou, kterou cítil každý Čech. Blížil se totiž 15. květen 1894, den položení základního kamene k nové školní budově.
Toho dne se všechny děti shromáždily ve svých třídách. Všechny přišly do školy slavnostně ustrojeny. Vždyť dnes bude velká sláva!
Slavnost byla zahájena v sedm mší svatou. Po ní se všichni odebrali na stavební místo, kde do rohu základu, naproti kostelnímu vchodu, byl položen jako základ pěkně otesaný kámen.
Tímto dnem se začala psát historie loštické školy. Za neuvěřitelných 15 měsíců se podařilo budovu postavit, ta byla připravena otevřít své dveře dětem z Loštic a blízkých i vzdálenějších vesnic už po prázdninách roku 1895. Škola se stala první českou měšťanskou školou na severní Moravě. Jejím ředitelem byl ustanoven pan Arnošt Kopřiva, učitel z Kojetína.
Dne 1. září 1895 byla nová školní budova za přítomnosti mnoha hostů slavnostním způsobem vysvěcena a odevzdána svému účelu. První žáci do ní vkročili o den později. Do obecné školy bylo zapsáno 374 žáků, měšťanskou školu začalo navštěvovat 71 žáků.
Na počátku roku 1898/1899 byla otevřena první dívčí třída na měšťanské škole. Pod jednu správu byly spojeny tři školy : obecná, měšťanská chlapecká a měšťanská dívčí. Další změna nastala 19. října 1908, kdy byla zdejší škola obecná přeměněna na školu českou s povinným vyučováním němčiny.

1. světová válka
Následující roky v poklidu plynuly, na místo ředitele Arnošta Kopřivy nastoupil Alois Chudoba. Děti se věnovaly řadě akcí – školním výletům, pobytům v přírodě, byly pro ně pořádány dětské dny, vánoční nadílky aj. Přišel však rok 1914 a s ním i 1.světová válka. Kvůli všeobecné mobilizaci nemohlo v novém školním roce přivítat děti několik učitelů, a proto docházelo také k redukcím hodin. Několikrát po dobu války se stala školní budova a tělocvična přechodným domovem pro vojáky.
S koncem 1.světové války docházelo k velkým změnám , například pololetní vysvědčení bylo poprvé vydáno na nových blanketech s podtiskem znaků Československé republiky.
Na počátku školního roku 1920/1921 byly třídy na obecné škole rozděleny na dívčí a chlapecké.Tím se spolu s měšťanskou školou dívčí a chlapeckou dostaly pod správu jednoho ředitele naráz čtyři školy. Změna nastala 27.června 1921, kdy byly vytvořeny dvě školy- obecná a měšťanská škola chlapecká( v čele byl ředitel Alois Chudoba, v roce 1926 ho střídá Jan Heidrich z Velkých Opatovic ) a obecná a měšťanská škola dívčí ( s ředitelem Františkem Nesvadbíkem ).
Roku 1933 se vyměnili ředitelé na obou školách, do čela dívčí školy se dostala paní učitelka Josefa Mazepová a v čele chlapecké stanul odborný učitel pan Josef Urbášek. Ve školním roce 1937 / 1938 bylo vytvořeno rodičovské sdružení.


2. světová válka
Napjatá mezinárodní situace se začala promítat i do života školy, žáci nacvičovali prvky brannosti, ochranu před leteckým útokem, rychlé opouštění školní budovy. Dne 22.června 1939 byla v Lošticích zřízena německá škola, ale hned 1. září byla zrušena pro nedostatek žáků. Druhá světová válka s sebou přinesla opět řadu změn nejen pro žáky, ale i pro učitele – např. skládání zkoušek z německého jazyka, předkládání potvrzení o arijském původu, učivo bylo rozšířeno o říšská témata, v roce 1943/1944 se začalo známkovat šesti stupni aj.
Po válce se pokračovalo podle osnov z roku 1932, 1.června 1945 byly odloučeny obecné školy od škol měšťanských, takže v jedné budově byly čtyři školy a čtyři ředitelé. První rok po válce nebyl jednoduchý, protože byl nedostatek učitelů a děti bývaly často nemocné. Postupně se situace stabilizovala. Od 1.září 1948 se změnil název obecné školy na národní. V loštické budově byly i nadále čtyři školy a čtyři ředitelé. To trvalo pouze jeden rok, kdy byla sloučena národní škola dívčí a chlapecká a z měšťanské školy dívčí a chlapecké se stala střední škola.

 
Padesátá léta školu ještě více změnila. Žáci se účastnili různých brigád, sbírali odpadové suroviny a byliny, povolání si žáci vybírali v okolních závodech, méně jich chodilo studovat aj. Roku 1952 byla otevřena školní jídelna, ve stejném roce začala pracovat družina a žáci 8.tříd poprvé odjeli na lyžařský zájezd. Rozhodnutím Ministerstva školství byla od školního roku 1953/54 sloučena škola národní a střední a vznikla osmiletá střední škola. Ředitelem se stal pan František Pokorný. Po něm v roce 1955/56 nastoupila na post ředitele paní učitelka Růžena Ošťádalová. Život školy se po několika reformách zklidnil. O rok později se začalo s generální opravou budovy. Malá část střech byla pokryta plechem, v dalším roce byla vyměněna okna a obnovena fasáda na středním bloku do dvora. Žáci 7.tříd se pravidelně účastnili lyžařského výcviku, od roku 1963 jezdili do Hynčic pod Sušinou, kde škola získala bývalou hájenku. Od 1.ledna 1961 byla škola přejmenována na základní devítiletou školu.Do obvodu školy byly přičleněny školy v Moravičanech, Doubravici, Paloníně a Pavlově. V roce 1966 se stal ředitelem pan Jaroslav Řezníček.
Zlom ve vývoji naší republiky i školství nastal ve školním roce 1969/70. O každém žákovi se vedly záznamy v tzv. pedagogickém deníku, začala se vyučovat branná výchova. V roce 1972 se začala stavět nová škola, která byla dostavěna 1. září 1974. Vyučovat se zde však začalo až 12. listopadu 1974. V roce 1978 se vedle nové školy začala stavět budova školní stravovny a družiny ( dnes základní umělecká škola).
 

Osmdesátá léta, zvláště jejich první polovina, byla velmi podobná létům sedmdesátým. Dne 28.srpna 1980 se dočkala slavnostního otevření budova školní stravovny a družiny.
Roku 1985 byl jmenován ředitelem pan Miroslav Merta.
Převratné změny nastaly po 17. listopadu 1989, týkaly se také některých předmětů (zrušení branné výchovy, změny osnov dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy a prvouky ), ale především vnitřního života školy . V roce 1990 se stala novou ředitelkou paní Zdislava Kubínová.
V srpnu 1989 začala generální oprava staré školy, klasická dvoukřídlá okna byla nahrazena širšími vyklápěcími, původní omítka byla otlučena a nahrazena novou, ve vnitřních prostorách školy se také pilně pracovalo – byly vyměněny podlahy, vybudováno nové sociální zařízení aj. Celková rekonstrukce byla dokončena v roce 1993.
Ve škole se začaly vyučovat jazyky ( anglický, francouzský a německý ), vybavovala se učebna informatiky, děti se účastnily různých zájezdů, začalo se se školními akademiemi, které jsou dnes již tradicí.

V červnu roku 1994 se ředitelem školy stal pan Mojmír Mazal, který školu vedl do roku 2012.

Pro rozvoj školy byl nesporně důležitým dnem 22. únor 2004, kdy byl položen základní kámen k nové tělocvičně. O rok později, dne 15. března 2005, předává město Loštice novou tělocvičnu příspěvkové organizaci do výpůjčky a do správy k jejímu vlastnímu využití.

V srpnu roku 2012 se novým ředitelem stává Mgr. Lubomír Faltus, který je jím dodnes.