Charakteristika školy

      Školství v Lošticích má staletou tradici. První zmínka o loštickém školství pochází ze 14. století. Jediné, čeho se učitelům a žákům po dlouhou dobu nedostávalo, byla důstojná školní budova. Obrat k lepšímu nastal 15. května 1894, kdy byl slavnostně položen základní kámen nové školní budovy, která byla slavnostním způsobem otevřena a svému účelu předána     1. září 1895. Svěcení nové školní budovy, první české měšťanské školy na severní Moravě, bylo velkým svátkem nejen českých Loštic. Do obecné školy bylo zapsáno 374 žáků z Loštic a blízkých i vzdálených obcí. Do 1. třídy měšťanské školy bylo zapsáno 71 dětí. Od té doby škola vychovala tisíce žáků, mezi nimiž byla i řada pozdějších významných osobností – historik Dr. Jan Kuhndel, houslista a skladatel Stanislav Adam, herec a režisér Miloš Hynšt a další.
      Po generální opravě v letech 1989 až 1993 se tato školní budova stala dominantou moderního školského areálu, v němž se nachází také mateřská škola, základní umělecká škola  a ordinace praktické lékařky pro děti a dorost. V roce 2013 v rámci akce Snížení energetické náročnosti budov ZŠ a stravovny v Lošticích došlo k zateplení budovy nové školy a školní jídelny, kdy došlo k výměně oken a zateplení celkového pláště budov.
      Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace je spádovou školou pro nejjižnější část okresu Šumperk. Nově byla zařazena do sítě škol 19. března 1996. Je úplnou základní školou s právní subjektivitou, kterou získala    1. ledna 1996.
      Vykonává činnost těchto škol a školských zařízení - základní škola s kapacitou 600 žáků, školní družina s kapacitou 70 žáků, školní jídelna s kapacitou 800 jídel.
      Škola vede žáky k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi.
      Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň.

Dlouhodobé projekty

     Škola uplatňuje ve výuce modulární výukové materiály. První stupeň velice aktivně pracuje v rámci projektů „Celé Česko čte dětem“ a „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Druhý stupeň spolupracuje s obecně prospěšnou společností Člověk v tísni v rámci projektu „Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví“.  Škola je dlouhodobě zapojena do programu „Mléko pro evropské školy“ a do projektu „Ovoce do škol“. Realizuje výukový program pro žáky 1. stupně „Zdravé zuby“, školní recyklační program „Recyklohraní“ , výchovný projekt ,,Papír za papír“,  projekt "Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost řemesel" a je členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou v rámci projektu M.R.K.E.V. realizovaném v Olomouckém kraji centrem ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou.  Škola využívá prostředky z projektu ,,EU peníze školám“ na zlepšení materiálního vybavení školy a na rozvoj vzdělávání pedagogických pracovníků.

      Škola je členem Asociace školních sportovních klubů. Organizuje zimní výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku, plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníku, školní výlety a další kurzy a exkurze podle aktuální nabídky, které souvisejí s výchovně vzdělávací činností. Podle zájmu zákonných zástupců a žáků, nabízí v 5. ročníku školu v přírodě.
     Škola má neformální kontakty se Základní školou G. Drozda v Chrenovci – Brusne, okres Prievidza ve Slovenské republice. Spolupracuje se školami, školskými zařízeními a dalšími institucemi a organizacemi regionu. Pro žáky je největším přínosem spolupráce se Základní uměleckou školou v Lošticích, Městským kulturním střediskem v Lošticích, Památníkem Adolfa Kašpara v Lošticích, s DDM “MAGNET” v Mohelnici a  mládežnickými družstvy loštických sportovních klubů. Také spolupráce s Městským úřadem v Lošticích je na velmi dobré úrovni.


Zaměření školy
     Naše škola je otevřená pro všechny žáky, zákonné zástupce i ostatní veřejnost tak, aby žáci po ukončení základní docházky byli připraveni na praktický život. Naší prioritou je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s různými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně a kde získávají patřičné sebevědomí a schopnosti sebehodnocení. Škola umožňuje žákům naplňování nejzákladnějších potřeb a všestranný rozvoj osobnosti každého jedince.
     Cílem naší školy není zjišťování pouhých faktografických poznatků v rámci určitých testů, ale samostatné myšlení žáků, vyhodnocování a třídění nových poznatků, používání nabytých vědomostí v běžné praxi.
V rámci vyučovacího procesu předáváme žákům takové znalosti a zkušenosti, které budou uplatnitelné v životě. Vyučujeme novými metodami a formami s menším počtem encyklopedických prvků - skupinové vyučování, týmová práce, vypracovávání samostatných projektů, používání moderní techniky nejen při vyučování, ale i při přípravě. Zaměřujeme se na výuku cizích jazyků, její zkvalitnění po stránce pedagogické, ale i materiální. V rámci všech předmětů i v době mimo vyučování vedeme žáky k dodržování pravidel uvedených zejména ve školním řádu.
     Důležitý prvek při působení na žáka vidíme v činnosti školní družiny, kroužků a sborů v rámci školy. Máme zájem na tom, aby se každý žák cítil ve škole bezpečně a spokojeně.
     Rovnocennou péči věnujeme všem žákům s rozdílným nadáním se zaměřením na využití jejich schopností a možností.     Péči věnujeme nejen žákům intelektově nadaným, ale i žákům s jiným nadáním - matematickým, jazykovým, sportovním, hudebním, výtvarným apod. Žákům s výrazným nadáním vytváříme maximální podmínky pro rozvoj jejich schopností a dovedností.
      Školní vzdělávací program vznikl na základě aktivní spolupráce celého pedagogického sboru. Při strategii jeho koncepce jsme vycházeli z obecných cílů a kompetencí RVP pro základní vzdělávání, podmínek školy, skladby pedagogického sboru, skladby žáků i z podmínek a vztahů popsaných v charakteristice školy. Současně jsme respektovali zásadu rovnoprávného přístupu k základnímu vzdělání i zásadu diferencované a individualizované výuky pro žáky určitým způsobem znevýhodněné či žáky talentované.
      Od roku 2012 na škole aktivně působí žákovský parlament složený ze zástupců 5. – 9. ročníků, kteří se pravidelně účastní jednání s vedením školy a podávají podněty pro zlepšování podmínek ovlivňujících vzdělávací proces na škole.
      Jako klíčový úkol jsme si stanovili přiblížení výuky potřebám praktického života. ŠVP vyjadřuje i záměr školy poskytnout dětem takové vzdělání, které vede k porozumění a dorozumívání mezi lidmi. Přeměna současné společnosti klade na žáky velké nároky v oblasti práce s informacemi a informačními a komunikačními technologiemi. Proto klademe důraz i na tvořivou práci s informacemi. Podstatou našeho vzdělávacího programu je předpoklad, že žáci na konci základního vzdělání dle svých možností a schopností dojdou k naplnění a dosažení očekávaných cílů a kompetencí.