Projekt IKAP OKII

Název projektu: Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAP OK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425
Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP

Fyzická realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/
Realizátor projektu a příjemce dotace: Olomoucký kraj

Partneři s finanční spoluúčastí: 

  • IKAP4OK z. s. – realizace klíčových aktivit 01 - 06
  • 10 SŠ Olomouckého kraje – realizace klíčové aktivity 07

Anotace projektu: Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 vedoucích ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Cílem projektu je naplnění vybraných priorit tohoto plánu.

Projekt navazuje klíčovými aktivitami KA1-3 na projekt „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“ (IKAP I), r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375, realizovaný v období 1. 11. 2018 – 31. 10. 2020 partnerem s finančním příspěvkem – Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK).KA06: Kariérové poradenství

Klíčová aktivita KA06 Kariérové poradenství je realizovaná v souladu se schváleným Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021, Školskou inkluzivní koncepcí Olomouckého kraje pro období 2020 - 2021. Svým obsahem odpovídá v rámci vyhlášené Výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II jedné z povinně volitelných aktivit, konkrétně aktivitě č. 2: Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů, klíčovému tématu: Rozvoj kariérového poradenství.

Klíčová aktivita řeší preventivně a ihned situaci předčasných odchodů ze vzdělávání (možnost využití spolupráce s kariérovým poradcem přímo na škole) v návaznosti na KA03 Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání v rámci projektu Rovné příležitosti ke vzdělávání v Olomouckém kraji (RPVOK).

Realizace aktivity KA06 je navázána na školu Gymnázium, Olomouc-Hejčín. V rámci Gymnázia dlouhodobě funguje Školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Při škole Gymnázium, Olomouc-Hejčín jsme v rámci realizace projektové aktivity zřídili Krajské centrum kariérového poradenství (KCKP). Členové realizačního týmu KCKP spolupracují s Krajským centrem kariérového poradenství v odborném vzdělávání projektu RPVOK. K dispozici bude také odborný lektorský tým - odborní poradci KCKP. Bude se jednat o odborníka/lektora na soft skills, odborníka/lektora na hard skills, odborníka na problematiku nadaných žáků. Členové odborného lektorského týmu nejsou členy centra. Vedou pořádané semináře a zodpovídají za jejich formální i obsahovou stránku, poskytují konzultace kariérovým poradcům, jsou nápomocni při jejich činnosti aj..


KA03: Podpora polytechnického vzdělávání

Klíčová aktivita KA03 Podpora polytechnického vzdělávání je realizována v souladu se schváleným Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 a Školskou inkluzivní koncepcí Olomouckého kraje pro období 2020-2021. KA03 svým obsahem odpovídá v rámci vyhlášené Výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II jedné z povinných aktivit-konkrétně aktivitě č. 2: Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů, konkrétně klíčové téma Podpora polytechnického vzdělávání.

Aktivita navazuje na IKAP 1 a je zaměřena:

  • Pokračování podpory podnícení zájmu žáků ze ZŠ a SŠ o polytechnické vzdělávání cestou intenzivní spolupráce pedagogů středních a základních škol. Do realizace aktivity jsou zapojeny primárně SOŠ jako sídla Center kolegiální podpory (CKP), spolupracující SŠ a spolupracující ZŠ v jednotlivých regionech kraje.
  • Podporu zvyšování odborných kompetencí pedagogů SOŠ prostřednictvím činnosti 16 Krajských metodických kabinetů (KMK) s odborným zaměřením.