Školská rada


Složení školské rady při Základní škole Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace:


Internetová stránka školy: www.zslostice.eu
Přímý kontakt na školskou radu : skolskarada.lostice@seznam.cz

Informace o činnosti školské rady ve školním roce 2016/2017:

Ve školním roce 2016/2017 se školská rada sešla 2x (29. 8. 2016 a 12. 4. 2017).               Projednala a schválila tyto body:

Během schůzek se také školská rada vyjadřovala k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, k zapojení školy do různých projektů a k zpracovávání koncepčních záměrů rozvoje školy.
Také se řešily připomínky rodičů na třídních schůzkách k činnosti školy.

Informace o činnosti školské rady ve školním roce 2015/2016:

Ve školním roce 2015/2016 se školská rada sešla 2x (16. 9. 2015 a 13. 4. 2016).
Projednala a schválila tyto body:
- plán práce školské rady na školní rok 2015/2016
- výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015
- aktualizovaný školní řád na školní rok 2015/2016
- pravidla pro hodnocení výsledků žáků na školní rok 2015/2016
- projednala návrh rozpočtu Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace
  a navrhovala opatření ke zlepšení hospodaření

Během schůzek se také školská rada vyjadřovala k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, k zapojení školy do různých projektů a k zpracovávání koncepčních záměrů rozvoje školy.
Také se řešily připomínky rodičů na třídních schůzkách k činnosti školy.

 

Výsledky voleb 2 zástupců z řad zákonných zástupců žáků do rady školy 15. 1. 2015
Celkově bylo rozdáno 228 volebních lístků zákonných zástupcům žáků prostřednictvím třídních učitelů a žáků. Do 15. 1. 2015 se vrátilo 196 volebních lístků. Platných volebních lístků bylo 184, neplatných bylo 12. Celková účast byla téměř 86%.
Paní Jitka Zatloukalová získala 158 platných hlasů, pan Bc Milan Novák 123 platných hlasů. Oba kandidáti byli zvoleni do školské rady jako zástupci nezletilých žáků na období 3 let.

 
Informace o činnosti školské rady ve školním roce 2014/2015:
Na konci roku 2014 skončilo tříleté volební období školské rady a proto byla volená nová školská rada. Dvěma zástupci školské rady z řad zastupitelů města Loštice byli zvoleni paní Helena Koppová a pan Jiří Klein, z řad učitelů pan Pavel Kuba a pan František Šilberský.
15. ledna 2015 proběhla korespondenční volba dvou zástupců z řad zákonných zástupců žáků. Touto volbou byli zvoleni paní Jitka Zatloukalová a pan Milán Novák. Na první společné schůzi dne 9. 4. 2015 byl zvolen pan Milan Novák předsedou školské rady a pan František Šilberský místopředsedou školské rady Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace.
Ve školním roce 2014/2015 se školská rada sešla 2x (4. 9. 2014 a 9. 4. 2015).
Projednala a schválila tyto body:
- plán práce školské rady na školní rok 2014/2015
- výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014
- aktualizovaný školní řád na školní rok 2014/2015
- pravidla pro hodnocení žáků na školní rok 2014/2015
- aktualizaci ŠVP Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace týkající se
školní družiny
- projednala návrh rozpočtu Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace a navrhovala opatření ke zlepšení hospodaření
Během schůzek se také školská rada vyjadřovala k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování a k zpracovávání koncepčních záměrů rozvoje školy.
Také se řešily připomínky rodičů na třídních schůzkách k činnosti školy.


 Informace o činnosti školské rady ve školním roce 2013/2014:
Ve školním roce 2013/2014 se školská rada sešla 2x (2. 10. 2013 a 10. 4. 2014). Projednala a schválila tyto body:
- plán práce školské rady na školní rok 2013/2014
- výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013
- aktualizovaný školní řád na školní rok 2013/2014
- pravidla pro hodnocení žáků na školní rok 2013/2014
- realizované změny v ŠVP Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace podle změn RVP stanovených od 1. 9. 2013 MŠMT.
- projednala návrh rozpočtu Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace
- projednala inspekční zprávu České školní inspekce
Během schůzek se také školská rada vyjadřovala k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování a k zpracovávání koncepčních záměrů rozvoje školy.
Také se řešily připomínky rodičů na třídních schůzkách k činnosti školy.

 
Informace o činnosti školské rady ve školním roce 2012/2013:
Ve školním roce 2012/2013 se školská rada sešla 2x (v říjnu 2012 a v dubnu 2013). Projednala a schválila tyto body:
- plán práce školské rady na školní rok 2012/2013
- výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012
- školní řád na školní rok 2012/2013
- pravidla pro hodnocení žáků na školní rok 2012/2013
- projednala návrh rozpočtu Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace
Během schůzek se také školská rada vyjadřovala k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování a k zpracovávání koncepčních záměrů rozvoje školy.
Také se řešily připomínky rodičů na třídních schůzkách k činnosti školy.

 
Informace o činnosti školské rady ve školním roce 2011/2012:
 Ve školním roce 2011/2012 se školská rada sešla ve čtvrtek 13. 10. 2011 a projednala a schválila tyto body:
- plán práce školské rady pro školní rok 2011/2012
- výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/2011
- školní řád na školní rok 2011/2012
- pravidla pro hodnocení žáků na školní rok 2011/2012
- projednala návrh rozpočtu Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace
V lednu 2012 skončilo funkční volební období členů školské rady. Proto 17. 1. 2012 proběhla volba zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady a 23. 1. 2012 na pedagogické radě volba z řad pedagogů. A v únoru dva členy školské rady jmenoval zřizovatel. Na schůzi dne 13. 4. 2012 byl zvolen předseda a místopředseda školské rady. Nová školská rada projednala a schválila plán práce školské rady na školní rok 2012/2013, aktualizaci školního řádu a jednací řád školské rady. Dále se zabývala opatřeními ke zlepšení hospodaření Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace.

 Informace o činnosti školské rady ve školním roce 2010/2011:
Školská rada se v tomto školním roce sešla 2x a projednala a schválila :
- výroční zprávu o činnosti školy
- platný školní řád na školní rok 2010/2011
- pravidla pro hodnocení žáků
- návrh rozpočtu na rok 2011
Dále školská rada projednala a vzala na vědomí :
- koncepční záměry rozvoje školy
- rozbor hospodaření školy za rok 2010


Informace z činnosti školské rady ve školním roce 2008/2009
Školská rada se v tomto školním roce sešla 3x a projednala a schválila :
- výroční zprávu o činnosti školy
- platný školní řád na školní rok 2008/2009
- pravidla pro hodnocení žáků
- vybírání finančních prostředků třídními učiteli na akce pořádané školou
- inspekční zprávu České školní inspekce
Dále školská rada projednala a vzala na vědomí :
- koncepční záměry rozvoje školy
- rozbor hospodaření školy za rok 2008
- ukončení stávající školské rady a volbu nových členů školské rady
V prosinci 2008 bylo ukončeno funkční období staré školské rady. V únoru pak byli novými členy školské rady zvoleni na 3 roky p. Jiří Klein a p.Helena Kopová z řad zastupitelstva Loštic, p. Kuba a p. Šilberský z řad pedagogických pracovníků a p. Kobzová a p. Novák z řad zákonných zástupců žáků.

 Informace z činnosti školské rady ve školním roce 2007/2008
Školská rada se během školního roku 2007/2008 sešla přesně podle ročního plánu.
Projednala a schválila :
    - plán práce školské rady pro školní rok 2007/2008
    - výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2006/2007
    - platné znění školního řádu pro školní rok 2007/2008 včetně časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek
    - pravidla pro hodnocení výsledků žáků pro školní rok 2007/2008
    - školský vzdělávací program Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvkové organizace
    - rozpočet školy na rok 2008
    - koncepční záměry rozvoje školy
    - rozbor hospodaření školy za rok 2007

Během školního roku došlo ke změnám ve složení školské rady. Novým členem školské rady se stala p. Helena Kopová a novým předsedou školské rady se stal p. Milan Novák.
Informace o školské radě jsou na internetové stránce školy : www.zslostice.eu.

Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30