Školská rada


Složení školské rady při Základní škole Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace:

Internetová stránka školy: www.zslostice.eu
Přímý kontakt na školskou radu : skolskarada.lostice@seznam.cz


Na pedagogické radě konané dne 15. 11. 2017 byli Mgr. Pavel Kuba a František Šilberský zvoleni za členy školské rady z řad pedagogických pracovníků, dne 13. 12. 2017 byli jmenováni na schůzi zastupitelstva města Loštice  Mgr. Helena Koppová a Ing, Jiří Klein za členy školské rady za zřizovatele školy a dne 19. 1. 2018 byli zvoleni paní Marta Mazalová a pan Ferdinand Salamon jako zástupci zákonných zástupců žáků do školské rady na období 3 let.
   
Ve školním roce 2017/2018 se školská rada sešla 2x (31. 8. 2017 a 15. 3. 2018).              

Projednala a schválila tyto body:
- plán práce školské rady na školní rok 2017/2018
- výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017
- aktualizovaný školní řád Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvkové organizace a aktualizaci školního řádu ŠD   
- pravidla pro hodnocení výsledků žáků na školní rok 2017/2018
- návrh rozpočtu Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace bez návrhu opatření        
- p. Ferdinanda Salamona předsedou školské rady a p. Františka Šilberského místopředsedou školské rady
- p. Ferdinanda Salamona jako zástupce školské rady do výběrové komise na volbu ředitele školy

Během schůzek se také školská rada vyjadřovala k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, k zapojení školy do různých projektů a k zpracovávání koncepčních záměrů rozvoje školy.
Také se řešily připomínky rodičů na třídních schůzkách k činnosti školy.


Výsledky voleb do Školské rady Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace   
Výsledky voleb dvou zástupců z řad zákonných zástupců žáků do rady školy konané ve dnech 15. 1. 2018 až 19. 1. 2018

Celkově bylo rozdáno 196 volebních lístků zákonným zástupcům žáků prostřednictvím třídních učitelů a žáků. Do 19. 1. 2018 se vrátilo 143 volebních lístků. Všechny odevzdané lístky byly platné. Celková volební účast byla 73 %. Paní Marta Mazalová získala 113 platných hlasů, pan Ferdinand Salamon 114 platných hlasů. Oba kandidáti byli zvoleni do školské rady jako zástupci nezletilých žáků.
Na pedagogické radě Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace konané dne 15. 11. 2017 byli do školské rady zvoleni pan Mgr. Pavel Kuba a pan František Šilberský jako zástupci z řad pedagogických pracovníků.
Dne 13. 12. 2017 byli na schůzi zastupitelstva města Loštice jmenováni paní Mgr. Helena Koppová a pan Ing. Jiří Klein za členy školské rady za zřizovatele školy.
Funkční období členů školské rady je tři roky.


Informace o činnosti školské rady ve školním roce 2016/2017:

Ve školním roce 2016/2017 se školská rada sešla 2x (29. 8. 2016 a 12. 4. 2017).               Projednala a schválila tyto body:

Během schůzek se také školská rada vyjadřovala k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, k zapojení školy do různých projektů a k zpracovávání koncepčních záměrů rozvoje školy.
Také se řešily připomínky rodičů na třídních schůzkách k činnosti školy.

Informace o činnosti školské rady ve školním roce 2015/2016:

Ve školním roce 2015/2016 se školská rada sešla 2x (16. 9. 2015 a 13. 4. 2016).
Projednala a schválila tyto body:
- plán práce školské rady na školní rok 2015/2016
- výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015
- aktualizovaný školní řád na školní rok 2015/2016
- pravidla pro hodnocení výsledků žáků na školní rok 2015/2016
- projednala návrh rozpočtu Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace
  a navrhovala opatření ke zlepšení hospodaření

Během schůzek se také školská rada vyjadřovala k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, k zapojení školy do různých projektů a k zpracovávání koncepčních záměrů rozvoje školy.
Také se řešily připomínky rodičů na třídních schůzkách k činnosti školy.

 

Výsledky voleb 2 zástupců z řad zákonných zástupců žáků do rady školy 15. 1. 2015
Celkově bylo rozdáno 228 volebních lístků zákonných zástupcům žáků prostřednictvím třídních učitelů a žáků. Do 15. 1. 2015 se vrátilo 196 volebních lístků. Platných volebních lístků bylo 184, neplatných bylo 12. Celková účast byla téměř 86%.
Paní Jitka Zatloukalová získala 158 platných hlasů, pan Bc Milan Novák 123 platných hlasů. Oba kandidáti byli zvoleni do školské rady jako zástupci nezletilých žáků na období 3 let.

 
Informace o činnosti školské rady ve školním roce 2014/2015:
Na konci roku 2014 skončilo tříleté volební období školské rady a proto byla volená nová školská rada. Dvěma zástupci školské rady z řad zastupitelů města Loštice byli zvoleni paní Helena Koppová a pan Jiří Klein, z řad učitelů pan Pavel Kuba a pan František Šilberský.
15. ledna 2015 proběhla korespondenční volba dvou zástupců z řad zákonných zástupců žáků. Touto volbou byli zvoleni paní Jitka Zatloukalová a pan Milán Novák. Na první společné schůzi dne 9. 4. 2015 byl zvolen pan Milan Novák předsedou školské rady a pan František Šilberský místopředsedou školské rady Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace.
Ve školním roce 2014/2015 se školská rada sešla 2x (4. 9. 2014 a 9. 4. 2015).
Projednala a schválila tyto body:
- plán práce školské rady na školní rok 2014/2015
- výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014
- aktualizovaný školní řád na školní rok 2014/2015
- pravidla pro hodnocení žáků na školní rok 2014/2015
- aktualizaci ŠVP Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace týkající se
školní družiny
- projednala návrh rozpočtu Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace a navrhovala opatření ke zlepšení hospodaření
Během schůzek se také školská rada vyjadřovala k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování a k zpracovávání koncepčních záměrů rozvoje školy.
Také se řešily připomínky rodičů na třídních schůzkách k činnosti školy.


 Informace o činnosti školské rady ve školním roce 2013/2014:
Ve školním roce 2013/2014 se školská rada sešla 2x (2. 10. 2013 a 10. 4. 2014). Projednala a schválila tyto body:
- plán práce školské rady na školní rok 2013/2014
- výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013
- aktualizovaný školní řád na školní rok 2013/2014
- pravidla pro hodnocení žáků na školní rok 2013/2014
- realizované změny v ŠVP Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace podle změn RVP stanovených od 1. 9. 2013 MŠMT.
- projednala návrh rozpočtu Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace
- projednala inspekční zprávu České školní inspekce
Během schůzek se také školská rada vyjadřovala k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování a k zpracovávání koncepčních záměrů rozvoje školy.
Také se řešily připomínky rodičů na třídních schůzkách k činnosti školy.

 
Informace o činnosti školské rady ve školním roce 2012/2013:
Ve školním roce 2012/2013 se školská rada sešla 2x (v říjnu 2012 a v dubnu 2013). Projednala a schválila tyto body:
- plán práce školské rady na školní rok 2012/2013
- výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012
- školní řád na školní rok 2012/2013
- pravidla pro hodnocení žáků na školní rok 2012/2013
- projednala návrh rozpočtu Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace
Během schůzek se také školská rada vyjadřovala k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování a k zpracovávání koncepčních záměrů rozvoje školy.
Také se řešily připomínky rodičů na třídních schůzkách k činnosti školy.

 
Informace o činnosti školské rady ve školním roce 2011/2012:
 Ve školním roce 2011/2012 se školská rada sešla ve čtvrtek 13. 10. 2011 a projednala a schválila tyto body:
- plán práce školské rady pro školní rok 2011/2012
- výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/2011
- školní řád na školní rok 2011/2012
- pravidla pro hodnocení žáků na školní rok 2011/2012
- projednala návrh rozpočtu Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace
V lednu 2012 skončilo funkční volební období členů školské rady. Proto 17. 1. 2012 proběhla volba zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady a 23. 1. 2012 na pedagogické radě volba z řad pedagogů. A v únoru dva členy školské rady jmenoval zřizovatel. Na schůzi dne 13. 4. 2012 byl zvolen předseda a místopředseda školské rady. Nová školská rada projednala a schválila plán práce školské rady na školní rok 2012/2013, aktualizaci školního řádu a jednací řád školské rady. Dále se zabývala opatřeními ke zlepšení hospodaření Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace.

 Informace o činnosti školské rady ve školním roce 2010/2011:
Školská rada se v tomto školním roce sešla 2x a projednala a schválila :
- výroční zprávu o činnosti školy
- platný školní řád na školní rok 2010/2011
- pravidla pro hodnocení žáků
- návrh rozpočtu na rok 2011
Dále školská rada projednala a vzala na vědomí :
- koncepční záměry rozvoje školy
- rozbor hospodaření školy za rok 2010


Informace z činnosti školské rady ve školním roce 2008/2009
Školská rada se v tomto školním roce sešla 3x a projednala a schválila :
- výroční zprávu o činnosti školy
- platný školní řád na školní rok 2008/2009
- pravidla pro hodnocení žáků
- vybírání finančních prostředků třídními učiteli na akce pořádané školou
- inspekční zprávu České školní inspekce
Dále školská rada projednala a vzala na vědomí :
- koncepční záměry rozvoje školy
- rozbor hospodaření školy za rok 2008
- ukončení stávající školské rady a volbu nových členů školské rady
V prosinci 2008 bylo ukončeno funkční období staré školské rady. V únoru pak byli novými členy školské rady zvoleni na 3 roky p. Jiří Klein a p.Helena Kopová z řad zastupitelstva Loštic, p. Kuba a p. Šilberský z řad pedagogických pracovníků a p. Kobzová a p. Novák z řad zákonných zástupců žáků.

 Informace z činnosti školské rady ve školním roce 2007/2008
Školská rada se během školního roku 2007/2008 sešla přesně podle ročního plánu.
Projednala a schválila :
    - plán práce školské rady pro školní rok 2007/2008
    - výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2006/2007
    - platné znění školního řádu pro školní rok 2007/2008 včetně časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek
    - pravidla pro hodnocení výsledků žáků pro školní rok 2007/2008
    - školský vzdělávací program Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvkové organizace
    - rozpočet školy na rok 2008
    - koncepční záměry rozvoje školy
    - rozbor hospodaření školy za rok 2007

Během školního roku došlo ke změnám ve složení školské rady. Novým členem školské rady se stala p. Helena Kopová a novým předsedou školské rady se stal p. Milan Novák.
Informace o školské radě jsou na internetové stránce školy : www.zslostice.eu.

Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

IČO: 63696355

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30